Ringe, Schnallen, Schieber, Schlaufen

Schnallen aus Messing

           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Geschirrschnalle
12-B 25 Messing; Messing-vernickelt 26 29 / / 2,1
12-B 20 Messing; Messing-vernickelt 20 25 / / 1,8
12-B 16 Messing; Messing-vernickelt 16 19 / / 1,2
12-B 14 Messing; Messing-vernickelt 14 16 / / 0,8
12-B 12 Messing; Messing-vernickelt 13 16 / / 0,5
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Stegschnalle
121-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 20 35 / / 1,4
121-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 17 29 / / 1,0
121-B 1/2" Messing; Messing-vernickelt 13 26 / / 0,8
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Stegschnalle
122-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 19 31 / / 1,5
122-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 15 25 / / 1,0
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Stegschnalle
123-B 20 Messing; Messing-vernickelt 19 33 / / 2,5
123-B 16 Messing; Messing-vernickelt 16 29 / / 1,0
123-B 13 Messing; Messing-vernickelt 13 26 / / 0,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Stegschnalle geschwungene Form
124-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 15 26 / / 1,0
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Conwayschnalle
210-B 1" Messing; Messing-vernickelt 26 40 15 / 3,1
210-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 20 31 13 / 1,4
210-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 16 26 11 / 1,0
210-B 1/2" Messing; Messing-vernickelt 13 26 11 / 1,0
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Halfterring mit zwei Schlaufen
369-B 1" Messing; Messing-vernickelt 27 31 / / 4,8
369-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 20 22 / / 2,3
369-B 1/2" Messing; Messing-vernickelt 13 21 / / 1,4
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Halfterring mit drei Schlaufen
370-B 1" Messing; Messing-vernickelt 27 6 31 / 5,4
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Schnalle
5-B 1" Messing; Messing-vernickelt 26 33 / / 2,7
5-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 20 25 / / 1,6
5-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 16 20 / / 1,2
5-B 1/2" Messing; Messing-vernickelt 14 17 / / 1,1
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Stegschnalle
5705-B 1 1/4" Messing; Messing-vernickelt 35 49 / / 5,2
5705-B 1" Messing; Messing-vernickelt 27 42 / / 3,7
5705-B 3/4" Messing; Messing-vernickelt 21 38 / / 2,9
5705-B 5/8" Messing; Messing-vernickelt 19 34 / / 2,1
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Doppelstegschnalle
5706-B 1" Messing; Messing-vernickelt 29 46 / / 4,9
           Art.-Nr.Größe Material A B C D Kg/100 Stck.
Rollschnalle
66415-B 32 Messing; Messing-vernickelt 33 36 31 / 5,8
66415-B 29 Messing; Messing-vernickelt 29 31 24 / 4,1
66415-B 25 Messing; Messing-vernickelt 26 27 21 / 2,9
66415-B 18 Messing; Messing-vernickelt 19 21 18 / 2,1
66415-B 16 Messing; Messing-vernickelt 17 19 15 / 1,6
65415-B 14 Messing; Messing-vernickelt 14 15 11 / 1,0